位于日本涉谷的熊猫零售店是由日本torafu architects设计的 ,室内特色分明:综合了两种颜色曲线,给人强烈的视觉冲击 。颜色的二重性也是分布空间布局分界线,外部黑色主要用于产品展示 ,而内部黄色设计区域才是商品细节区域,在进门处的走廊墙面上特别绘画出一个熊猫,吸引顾客。华体会体育·(永久)官方入口-华体会体育全站app
【读音】: wèi yú rì běn shè gǔ de xióng māo líng shòu diàn shì yóu rì běn torafu architectsshè jì de ,shì nèi tè sè fèn míng :zōng hé le liǎng zhǒng yán sè qǔ xiàn ,gěi rén qiáng liè de shì jiào chōng jī 。yán sè de èr zhòng xìng yě shì fèn bù kōng jiān bù jú fèn jiè xiàn ,wài bù hēi sè zhǔ yào yòng yú chǎn pǐn zhǎn shì ,ér nèi bù huáng sè shè jì qū yù cái shì shāng pǐn xì jiē qū yù ,zài jìn mén chù de zǒu láng qiáng miàn shàng tè bié huì huà chū yī gè xióng māo ,xī yǐn gù kè 。